Ugunsdrošības aprīkojums

Iekšējais un Ārējais Ugunsdzēsības ūdensvads

Piedāvājumi

 • 1. Iekšējā ugunsdzēsības sūkņu un aizbīdņu reglamentēta tehniskā pārbaude, sistēmu papildināšana un remonts

  info
  Cena: 60.00 EUR
 • 2. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna un tā aprīkojuma pārbaude, sistēmas papildināšana un remonts

  info
  Cena no: 8.00 EUR
 • 3. Iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada projektēšana, tāmēšana, audits, montāža un nodošana ekspluatācijā

  info
  Cena : pēc pieprasījuma
 • 4. Ugunsdzēsības šļūteņu iesiešana un pārsiešana

  info
  Cena: 1.42 EUR
 • 5. Iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu kopējā un piesaistes shēmu izgatavošana

  info
  Cena: 60.00 EUR
 • 6. Iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu instrukciju izstrādāšana

  info
  Cena: 40.00 EUR

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.238 (Ugunsdrošības noteikumi) nosaka ka:

 • "8.p. Atbildīgā persona nodrošina objektu un teritoriju ar tādiem konstruktīvajiem elementiem, inženiertīkliem, elektroinstalāciju, ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām."
 • "14.2.p. inženiertīklu, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu un ugunsdzēsības aprīkojuma uzturēšanu atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām."
 • "100.p. Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma atbilst tehniskā projekta risinājumiem un ugunsdzēsības ūdensapgādes būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. To uztur darba kārtībā un nodrošina brīvu piekļūšanu tai."
 • "101.p. Ārējo un iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu pirms ekspluatācijas uzsākšanas (vai tās montāžas kārtas, kā arī pēc veiktajām izmaiņām) pieņem ar pieņemšanas aktu atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām."
 • "102.p. Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas bojājumus novērš pēc iespējas īsākā laikposmā, bet ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc bojājuma konstatēšanas brīža. Par plānotu remontu, kura dēļ tiks atvienots vai pazemināts spiediens ugunsdzēsības ūdensapgādes ārējā sistēmā, atbildīgā persona rakstiski informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Ja neplānota remonta dēļ tiek atvienots vai pazemināts spiediens ugunsdzēsības ūdensapgādes ārējā sistēmā, atbildīgā persona nekavējoties informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112."
 • "103.p. Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu, ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu, kā arī piebraukšanas ceļu pie tās apzīmē ar 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 4.2. un 4.3. zīmi (1. pielikums)."
 • "113.p. Ugunsdzēsības ūdensapgādes sūkņu telpā novieto ugunsdzēsības ūdensapgādes kopējo shēmu un sūkņu piesaistes shēmu."
 • "116.p. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu novieto īpašā skapī vai nišā, krānam pievieno šļūteni un stobru. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtenes garums ir vismaz 20 m. Šļūtenei pievienotais stobrs nodrošina kompaktu strūklu un ir noslēdzams."
 • "117.p. Uz ugunsdzēsības krāna skapja durvīm norāda krāna kārtas numuru, vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, kā arī izvieto 4.4. zīmi (1. pielikums). Ugunsdzēsības krāna pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā. Pie ugunsdzēsības krāna izvieto informāciju par veikto pārbaudi (2. pielikums)."
 • "144.p. Stacionāro automātisko ugunsdzēsības sistēmu (izņemot sprinkleru sistēmu) nodrošina ar tālvadības un manuālām iedarbināšanas ierīcēm."
 • "145.p. Stacionāro ugunsdzēsības sistēmu vadības iekārtu un sūkņu telpu aizslēdz. Pie ieejas telpā novieto norādi par atslēgu atrašanās vietu. Šā punkta prasības neattiecas uz telpu, ja tā atrodas iežogotā un apsargātā objektā vai citādi ir ierobežota nepiederošu personu piekļūšanai."
 • "146.p. Pie ieejām stacionārās ūdens (putu) ugunsdzēsības sistēmas sūkņu telpās uzstāda izgaismotu zīmi "Ugunsdzēsības sūkņu stacija", pie ieejām stacionārās gāzes ugunsdzēsības sistēmas stacijās – "Gāzes ugunsdzēsības stacija"."
 • "147.p. Pie stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtu telpas ieejas un iekārtām teritorijā uzstāda izgaismotu vai gaismu atstarojošu zīmi "Ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas"."
 • "148.p. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas telpā un sūkņu telpā izvieto:
  148.1.p. sistēmas kopējo shēmu;
  148.2.p. sistēmas piesaistes shēmu;
  148.3.p. instrukciju par sistēmas iedarbināšanu ugunsgrēka gadījumā;
  148.4.p. instrukciju par sistēmas pārbaudes kārtību."
 • "149.p. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas nodrošina ar paskaidrojošajiem uzrakstiem valsts valodā."
 • "150.p. Pie katras stacionārās ūdens (putu) ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas novieto paskaidrojošu uzrakstu, kurā norāda aizsargājamo telpu nosaukumu, sprinkleru (drenčeru) tipu un daudzumu, kā arī darba spiedienu."
 • "152.p. Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas noslēgarmatūru apzīmē un numurē saskaņā ar sistēmas piesaistes shēmu. Ja noslēgarmatūras darba režīms netiek kontrolēts automātiski, to noplombē, saglabājot darba režīmu."
 • "153.p. Stacionāro ugunsdzēsības sistēmu krāso atbilstoši šo noteikumu prasībām."

Piedāvājumi

 • 1. Ugunsdzēsības hidrantu pārbaude, sastādot pārbaudes aktu

  info
  Cena: 21.34 EUR
 • 2. Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu un ugunsdzēsības hidrantu izvietojuma shēmu izgatavošana

  info
  Cena: 50.00 EUR
 • 3. Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu un ugunsdzēsības hidrantu norāžu izgatavošana

  info
  Cena: 9.48 EUR
 • 4. Ārējā ugunsdzēsības ūdensvada audits, projektēšana, tāmēšana, ierīkošana un nodošana ekspluatācijā

  info
  Cena : pēc pieprasījuma

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.238 (Ugunsdrošības noteikumi) nosaka ka:

 • "8.p. Atbildīgā persona nodrošina objektu un teritoriju ar tādiem konstruktīvajiem elementiem, inženiertīkliem, elektroinstalāciju, ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām."
 • "14.2.p. inženiertīklu, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu un ugunsdzēsības aprīkojuma uzturēšanu atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām."
 • "30.p. Pie katras iebrauktuves teritorijā, kurā ir ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta, izvieto ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu."
 • "31.p. Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmā norāda teritorijas plānojumu, ugunsdzēsības ūdensvada hidrantus, aizbīdņus, vadības mezglus, sūkņu, putu koncentrāta un atklātas un slēgtas ugunsdzēsības ūdensņemšanas atrašanās vietas, izmantojot 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5. zīmi (1. pielikums). Shēma ir viegli uztverama, un tās minimālais izmērs ir 1 x 1 m."
 • "100.p. Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma atbilst tehniskā projekta risinājumiem un ugunsdzēsības ūdensapgādes būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. To uztur darba kārtībā un nodrošina brīvu piekļūšanu tai."
 • "101.p. Ārējo un iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu pirms ekspluatācijas uzsākšanas (vai tās montāžas kārtas, kā arī pēc veiktajām izmaiņām) pieņem ar pieņemšanas aktu atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām."
 • "102.p. Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas bojājumus novērš pēc iespējas īsākā laikposmā, bet ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc bojājuma konstatēšanas brīža. Par plānotu remontu, kura dēļ tiks atvienots vai pazemināts spiediens ugunsdzēsības ūdensapgādes ārējā sistēmā, atbildīgā persona rakstiski informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Ja neplānota remonta dēļ tiek atvienots vai pazemināts spiediens ugunsdzēsības ūdensapgādes ārējā sistēmā, atbildīgā persona nekavējoties informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112."
 • "103.p. Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu, ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu, kā arī piebraukšanas ceļu pie tās apzīmē ar 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 4.2. un 4.3. zīmi (1. pielikums)."
 • "106.p. Atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības hidranta pārbaudi ne retāk kā reizi gadā."
 • "107.p. Par ugunsdzēsības hidranta pārbaudes rezultātiem persona, kura veica pārbaudi, sastāda pārbaudes aktu. Aktā norāda ugunsdzēsības hidranta numuru, tipu un ražību (litri sekundē), ūdens spiedienu ūdensvadā (bāri), ūdensapgādes cauruļvada diametru un ūdensapgādes sistēmas atbilstību tehniskā projekta risinājumiem un būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Pārbaudes aktam pievieno ārējā ūdensapgādes tīkla plānu, kurā norādīta ugunsdzēsības hidranta atrašanās vieta."

Galvenie pasākumi ierīkojot ugunsdzēsības ūdensvadu

Iekšējais un ārējais ugunsdzēsības ūdensvads ir galvenais priekšnoteikums priekš ūdens piegādes ugunsgrēka laikā. Tā esamība un darba saturs tiek stingri reglamentēts esošajā likumdošanā.

Mēs esam gatavi piedāvāt pilnu darbu ierīkošanas kompleksu un tālāku iekšējo un ārējo ugunsdzēsības vadu sistēmu uzturēšanu, kas, pēc jūsu izvēles iekļaus:

 • Sākotnēju pārbaudi un ugunsdzēsības stāvokļa tehnisko auditu jūsu uzņēmumā;
 • Pilnu projektu vadību;
 • Montāžas darbu kompleksu un visu sistēmu nodošanu ekspluatācijā zem atslēgas.

Papildus pasākumi ierīkojot ugunsdzēsības ūdensvadus

Priekš normālas esošo ārējo un iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu funkcionēšanas saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, mēs papildus varam sniegt virkni šādu pasākumu:

 • Izstrādāt instrukcijas, ņemot vērā jūsu ražošanas specifiku;
 • Apskatīt un pārbaudīt ugunsdzēsības hidrantus, sastādīt atbilstošus aktus;
 • Izstrādāt un izgatavot ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu shēmas un plānus, kā arī norādes ar zīmēm ar ugunsdzēsības hidrantu atrašanās vietām.

Ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu tehniskā apkope

Mūsu speciālisti ir gatavi izpildīt:

 • Visa veida ugunsdzēsības hidrantu pilnu apkopi un to remontu;
 • Cauruļvadu tehniskā stāvokļa pārbaudi;
 • Ugunsdzēsības krānu, vārstu un ventiļu hermētiskuma pārbaudi, kā arī pilnu to revīziju;
 • Pārbaudīt lūku, ūdensvadu aku vāku, stieņu un darbojošos hidrantu korpusu esamību un darbspēju;
 • Hidrantu darbspējas pārbaudi nosakot to caurlaides spēju.

Cenas un papildus informācija

Ja Jums ir jautājumi vai Jūs vēlaties pasūtīt ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu tehniskā apkope, piezvaniet mums +371 27249249 vai uzrakstiet, un mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā!

Mūsu menedžeri ir gatavi Jums palīdzēt ar pareizo izvēli un pilnu tehnisko konsultāciju.