Ugunsdrošības aprīkojums

Skursteņslauķu pakalpojumi

Dabiskās ventilācijas tīrīšana, remonts, tehniskā stāvokļa pārbaude ar akta sastādīšanu

 • 1. Skursteņslauķa izsaukums

  Cena: 24.20 EUR /gab.
 • 2. Ventilācijas un apkures iekārtu kanālu tīrīšana

  Cena: 21.78 EUR /gab.
 • 3. Ventilācijas žalūzijas tīrīšana

  Cena: 4.84 EUR /gab.
 • 4. Ventilācijas vada vilkmes pārbaude

  Cena: 18.15 EUR /gab.
 • 5. Aizgruvuma likvidēšana ventilācijā, dūmvadā

  Cena: 84.70 EUR /gab.
 • 6. Ēkas dūmvadu un ventilācijas vadu apsekošana, projekta izpēte un tehniskā stāvokļa raksturojums

  Cena: 108.90 EUR /gab.

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 (Ugunsdrošības noteikumi) nosaka ka:

 • „63.p. Dūmeju, dūmeni, dūmkanālu, dūmrovi, ierīci dūmgāzu novadīšanai (turpmāk – dūmvads), apkures iekārtu un ierīci, ventilācijas sistēmu un ierīci izbūvē atbilstoši apkures ierīču būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, uztur darba kārtībā un ekspluatē saskaņā ar ražotāja prasībām.”
 • "70.p. Apkures iekārtu un ierīci, kurā par kurināmo izmanto gāzi (turpmāk – gāzes aparāts), tīra un tā tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi. Ja apkures ierīce atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, veic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaudi un sastāda tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu (8. pielikums)."
 • "72.p. Par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, gāzes aparāta, dabīgās ventilācijas kanāla tīrīšanas rezultātiem sastāda aktu. Aktā norāda šādu informāciju:
  72.1.p. objekta nosaukums, piederība, adrese vai atrašanās vieta un darba veikšanas datums;
  72.2.p. dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, dabīgās ventilācijas kanāla atrašanās vieta objektā un tā apraksts;
  72.3.p. vārds un uzvārds personai, kas veica dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, dabīgās ventilācijas kanāla tīrīšanu;
  72.4.p. izglītību vai kvalifikāciju apliecinoša dokumenta vai prakses sertifikāta nosaukums un numurs personai, kas veica dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, dabīgās ventilācijas kanāla tīrīšanu. Šā apakšpunkta prasības neattiecas uz viendzīvokļa objekta cietā kurināmā apkures ierīci, tās dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu, ja tīrīšanu veikusi atbildīgā persona;
  72.5.p. atzinums par veiktā darba rezultātu. Šā apakšpunkta prasības neattiecas uz viendzīvokļa objekta cietā kurināmā apkures ierīci, tās dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu, ja tīrīšanu veikusi atbildīgā persona."
 • "74.p. Cietā un šķidrā kurināmā apkures iekārtas, ierīces, dūmvada un dabīgās ventilācijas kanāla tehniskā stāvokļa pārbaudi veic reizi piecos gados."
 • "75.p. Par dūmvada, apkures iekārtas, ierīces un dabīgās ventilācijas kanāla tehniskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem sastāda tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu (8. pielikums)."
 • "76.p. Tehniskā stāvokļa pārbaudes aktam pievieno fotogrāfijas, videoierakstus vai citu pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultātus."
 • "77.p. Tehniskā stāvokļa pārbaudes akta grafiskajā attēlojumā norāda pārbaudītā dūmvada, apkures iekārtas, ierīces un dabīgās ventilācijas kanāla atrašanās vietu objekta plānojumā."
 • "78.p. Ja pārbaudē konstatēta dūmvada, apkures iekārtas, ierīces un dabīgās ventilācijas kanāla neatbilstība būvprojekta (paskaidrojuma rakstā un apliecinājuma kartē) risinājumiem vai normatīvo aktu vai ražotāja prasībām, tehniskā stāvokļa pārbaudes akta sadaļā "Piezīmes" ieraksta neatbilstības raksturojumu un pamatojumu ar atsauci uz būvprojekta (paskaidrojuma raksta un apliecinājuma kartes) attiecīgo daļu, lapas numuru vai ražotāja prasību."
 • "79.p. Ja apkures iekārtu vai ierīci maina pret citu apkures iekārtu vai ierīci, tad, lai noteiktu dūmvada un ventilācijas sistēmas vai kanāla atbilstību jaunās iekārtas vai ierīces pievienošanai, pārbauda dūmvada, ventilācijas sistēmas vai kanāla atbilstību būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Par pārbaudes rezultātiem sastāda tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu (8. pielikums). Tehniskā stāvokļa pārbaudes akta sadaļā "Piezīmes" norāda, vai attiecīgo apkures ierīci vai iekārtu var pievienot dūmvadam."
 • "80.p. Dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra:
  80.1.p. ne retāk kā reizi piecos gados;
  80.2.p. ja objektā ir gāzes aparāts, – ne retāk kā reizi trijos gados."

Dūmvadu, dūmkanālu un apkures ierīču tīrīšana. Remonts, tehniskā stāvokļa noteikšana ar akta sastādīšanu

 • 1. Skursteņslauķa izsaukums

  Cena: 24.20 EUR /gab.
 • 2. Ēkas dūmvadu apsekošana, projekta izpēte un tehniskā stāvokļa raksturojums ar norādījumiem aktā

  Cena: 108.90 EUR /gab.
 • 3. Katlu mājas apsekošana, stāvokļa projekta izpēte un tehniskā stāvokļa raksturojums ar akta sastādīšanu

  Cena: 254.10 EUR /gab.
 • 4. Dūmvadu tīrīšana un izdedzināšana

  Cena: 42.35 EUR /gab.
 • 5. Krāsns, kamīna, krāsniņas, sildmūra tīrīšana, pavarda, apkures katla sekciju tīrīšana

  Cena: 38.72 EUR /gab.
 • 6. Velkmes pārbaude ar aparātu

  Cena: 14.52 EUR
 • 7. Aizgruvuma likvidācija dūmvadā

  Cena: 84.70 EUR /gab.
 • 8. Jaunas tīrāmās lūkas izkalšana un aizmūrēšana

  Cena: 36.30 EUR /gab.
 • 9. Podnieku darbus

  Cena : pēc pieprasījuma

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.238 (Ugunsdrošības noteikumi) nosaka ka:

 • „63.p. Dūmeju, dūmeni, dūmkanālu, dūmrovi, ierīci dūmgāzu novadīšanai (turpmāk – dūmvads), apkures iekārtu un ierīci, ventilācijas sistēmu un ierīci izbūvē atbilstoši apkures ierīču būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, uztur darba kārtībā un ekspluatē saskaņā ar ražotāja prasībām.”
 • „67.p. Lai nodrošinātu dūmvada, apkures iekārtas un ierīces drošu ekspluatāciju un nepieļautu sodrēju degšanu dūmvadā, to tīra.”
 • „68.p. Sodrējus no ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīces un iekārtas dūmvada tīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. novembrim), kā arī vienu reizi apkures sezonā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam). Ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīce un iekārta ir apkures ierīce un iekārta, kura neakumulē (sevī neuzkrāj) siltumu ilgāk par trim stundām.”
 • „69.p. Dūmvadu un cietā un šķidrā kurināmā apkures ierīci un iekārtu, kas nav minēta šo noteikumu 68. punktā, tīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. novembrim).”
 • „70.p. Apkures iekārtu un ierīci, kurā par kurināmo izmanto gāzi (turpmāk – gāzes aparāts), tīra un tā tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi. Ja apkures ierīce atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, veic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaudi un sastāda tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu (8. pielikums).”
 • „71.p. Ekspluatācijas laikā šķidrā kurināmā apkures iekārtas, ierīces un gāzes aparāta dūmvadu pārbauda un attīra šādos termiņos:
  71.1.p. ķieģeļu dūmvadu – ne retāk kā reizi gadā;
  71.2.p. ķieģeļu dūmvadu ar oderējumu – ne retāk kā reizi divos gados;
  71.3.p. keramikas un šamota dūmvadu – ne retāk kā reizi divos gados.”
 • "72.p. Par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, gāzes aparāta, dabīgās ventilācijas kanāla tīrīšanas rezultātiem sastāda aktu. Aktā norāda šādu informāciju:
  72.1.p. objekta nosaukums, piederība, adrese vai atrašanās vieta un darba veikšanas datums;
  72.2.p. dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, dabīgās ventilācijas kanāla atrašanās vieta objektā un tā apraksts;
  72.3.p. vārds un uzvārds personai, kas veica dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, dabīgās ventilācijas kanāla tīrīšanu;
  72.4.p. izglītību vai kvalifikāciju apliecinoša dokumenta vai prakses sertifikāta nosaukums un numurs personai, kas veica dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, dabīgās ventilācijas kanāla tīrīšanu. Šā apakšpunkta prasības neattiecas uz viendzīvokļa objekta cietā kurināmā apkures ierīci, tās dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu, ja tīrīšanu veikusi atbildīgā persona;
  72.5.p. atzinums par veiktā darba rezultātu. Šā apakšpunkta prasības neattiecas uz viendzīvokļa objekta cietā kurināmā apkures ierīci, tās dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu, ja tīrīšanu veikusi atbildīgā persona."
 • "73.p. Dūmvada, apkures iekārtas un ierīces tehnisko stāvokli novērtē, lai noteiktu tā atbilstību būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām."
 • "74.p. Cietā un šķidrā kurināmā apkures iekārtas, ierīces, dūmvada un dabīgās ventilācijas kanāla tehniskā stāvokļa pārbaudi veic reizi piecos gados."
 • "75.p. Par dūmvada, apkures iekārtas, ierīces un dabīgās ventilācijas kanāla tehniskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem sastāda tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu (8. pielikums)."
 • "76.p. Tehniskā stāvokļa pārbaudes aktam pievieno fotogrāfijas, videoierakstus vai citu pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultātus."
 • "77.p. Tehniskā stāvokļa pārbaudes akta grafiskajā attēlojumā norāda pārbaudītā dūmvada, apkures iekārtas, ierīces un dabīgās ventilācijas kanāla atrašanās vietu objekta plānojumā."
 • "78.p. Ja pārbaudē konstatēta dūmvada, apkures iekārtas, ierīces un dabīgās ventilācijas kanāla neatbilstība būvprojekta (paskaidrojuma rakstā un apliecinājuma kartē) risinājumiem vai normatīvo aktu vai ražotāja prasībām, tehniskā stāvokļa pārbaudes akta sadaļā "Piezīmes" ieraksta neatbilstības raksturojumu un pamatojumu ar atsauci uz būvprojekta (paskaidrojuma raksta un apliecinājuma kartes) attiecīgo daļu, lapas numuru vai ražotāja prasību."
 • "79.p. Ja apkures iekārtu vai ierīci maina pret citu apkures iekārtu vai ierīci, tad, lai noteiktu dūmvada un ventilācijas sistēmas vai kanāla atbilstību jaunās iekārtas vai ierīces pievienošanai, pārbauda dūmvada, ventilācijas sistēmas vai kanāla atbilstību būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Par pārbaudes rezultātiem sastāda tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu (8. pielikums). Tehniskā stāvokļa pārbaudes akta sadaļā "Piezīmes" norāda, vai attiecīgo apkures ierīci vai iekārtu var pievienot dūmvadam."

Dūmvadu tīrīšana un skursteņslauķa pakalpojumi

Dūmvadu tīrīšana ir obligāta un regulāra procedūra, kas ir jāveic dažāda veida krāsns vai katlu aprīkojuma drošas ekspluatācijas nodrošināšanai.

Mēs piedāvājam profesionālus skursteņslauķa pakalpojumus, kas ļaus jums neuztraukties par jūsu dūmvadu darbību un garantēs to korektu funkcionēšanu uz ilgstošu ekspluatācijas periodu.

Skursteņslauķa pakalpojumu sniegšanas reglaments

Darbu komplekss obligāti iekļaus:

 • Tehniskā stāvokļa novērtēšanu;
 • Visu kanālu un dūmvadu pilnu mehānisku attīrīšanu no kvēpiem, ķieģeļu nobrukumiem un cita veida gružiem;
 • Iespējamo noplūžu likvidāciju caur šuvēm un plaisām;
 • Tekošo remontu;
 • Cauruļu dabiskās aizsargventilācijas gaisa vadu attīrīšanu;
 • Skatdurvju apkalpošanu un remontu;
 • Pietiekošas velkmes esamības pārbaudi dūmvados un dabiskās ventilācijas kanālos.

Dūmvadu apkalpošana arī paredz nepieciešamos attīrīšanas darbus, tajā skaitā paša apkures aprīkojuma attīrīšanu – katli, krāsnis, kamīni un cits aprīkojums organiskās degvielas sadedzināšanai.

Profesionāls nodrošinājums

Mūsu darbinieki ir meistari-tīrītāji, kas izgāja profesionālo apmācību, un kuriem ir ne tikai speciālas apliecības, bet arī liela pieredze dūmvadu un ventilācijas sistēmu apkalpošanā, kas pastāvīgi apliecina viņu augsto kvalifikācijas līmeni.

Mēs veicam dūmvadu un ventilācijas sistēmu tīrīšanu izmantojot profesionālo aprīkojumu un mūsdienu tehnoloģijas. Savā darbā mūsu speciālisti neaprobežojas ar vienkāršo vizuālo apskati, bet plaši izmanto speciālas spoguļu sistēmas un videonovērošanas kameras. Tā nebūs vienkārša mehāniska gaisa vadu kanālu tīrīšana – profilakses nolūkos tiks izmantotas jaunākās tehnoloģijas ar ķīmisko darbu veikšanas paņēmienu pielietošanu.

Cenas un papildus informācija

Ja Jums ir jautājumi vai Jūs vēlaties pasūtīt skursteņslauķa pakalpojumus, piezvaniet mums +371 27249249 vai uzrakstiet, un mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā!

Mūsu menedžeri ir gatavi Jums palīdzēt ar pareizo izvēli un pilnu tehnisko konsultāciju.