Ugunsdrošības aprīkojums

Ugunsaizsardzības ierīces un videonovērošanas sistēmas

Piedāvājumi

 • 1. Tehniska apkope saskaņā ar apstiprinātu tehnisko apkopes reglamentu, sistēmu papildināšana un remonts

  info
  Cena: 7.11 EUR
 • 2. Projektēšana, tāmēšana, audits, montāža un nodošana ekspluatācijā

  info
  Cena : pēc pieprasījuma
 • 3. Zonu saraksta sastādīšana, instrukcijas par rīcību gadījumā, ja no ugunsaizsardzības iekārtas pienāk signāls par ugunsgrēka izcelšanos sastādīšana

  info
  Cena : pēc pieprasījuma

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.238 (Ugunsdrošības noteikumi) nosaka ka:

 • "8.p. Atbildīgā persona nodrošina objektu un teritoriju ar tādiem konstruktīvajiem elementiem, inženiertīkliem, elektroinstalāciju, ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām."
 • "14.2.p. inženiertīklu, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu un ugunsdzēsības aprīkojuma uzturēšanu atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām."
 • "121.p. Izmaiņas ugunsaizsardzības sistēmā veic saskaņā ar ugunsaizsardzības sistēmu būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām."
 • "122.p. Ugunsaizsardzības sistēmu pirms ekspluatācijas uzsākšanas (vai to montāžas kārtas, arī pēc veiktajām izmaiņām) pieņem ar aktu atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām."
 • "123.p. Ugunsaizsardzības sistēmu pastāvīgi uztur darba kārtībā un ekspluatē atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām."
 • "124.p. Automātiskā ugunsaizsardzības sistēma ir nepārtraukti ieslēgta automātiskajā darba gaidīšanas režīmā."
 • "125.p. Objektā, kurā atrodas ugunsaizsardzības sistēma, pie uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – panelis) uzglabā:
  125.1.p. ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko projektu vai atbildīgās personas apstiprinātu minētā dokumenta kopiju;
  125.2.p. ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas aktu un tam pievienotos dokumentus vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas;
  125.3.p. ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu vai grafisku aizsargājamo zonu attēlojumu telpās;
  125.4.p. ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu (9. pielikums)."
 • "126.p. Ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes signālu vai signālu par sistēmas un sakaru kanāla bojājumu pārraida uz paneli, kuru pastāvīgi (diennakti) uzrauga šo noteikumu 127. punktā minētajā kārtībā instruēta persona."
 • "127.p. Atbildīgā persona nodrošina personai, kura uzrauga ugunsaizsardzības sistēmu, ugunsdrošības instruktāžu par:
  127.1.p. ugunsaizsardzības sistēmas darbspējas noteikšanas kārtību;
  127.2.p. ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatācijas nosacījumiem;
  127.3.p. aizsargājamo telpu nosaukumiem un atrašanās vietām. Šā apakšpunkta prasības neattiecas uz objekta personālu, kas neatrodas vienā objektā ar uzstādīto ugunsaizsardzības sistēmu;
  127.4.p. rīcību gadījumā, ja no ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī rīcību stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju izpildes."
 • "128.p. Personai, kura uzrauga ugunsaizsardzības sistēmu, ir pienākums zināt šo noteikumu 127. punktā minēto informāciju."
 • "129.p. Objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli."
 • "130.p. Ugunsaizsardzības sistēmai nodrošina tehnisko apkopi un remontu atbilstoši:
  130.1.p. ugunsaizsardzības sistēmu būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām;
  130.2.p. piemērojamo standartu prasībām;
  130.3.p. ugunsaizsardzības sistēmas elementu ražotāju prasībām;
  130.4.p. objekta ekspluatācijas īpatnībām."
 • "131.p. Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumus (tai skaitā iedarbošanās gadījumus tehniskās apkopes gaitā) un bojājumus reģistrē ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā (9. pielikums)."
 • "132.p. Ugunsaizsardzības sistēmas darbspēju atjauno pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās vai bojājuma konstatēšanas brīža."
 • "136.p. Ugunsaizsardzības sistēmu manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces izvieto pieejamās vietās, aizsargā pret nejaušu iedarbināšanu, nodrošina ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmē ar 4.7. zīmi (1. pielikums)."
 • "140.p. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas panelis signālu par ugunsgrēku atšķir no citiem trauksmes signāliem un, ja nepieciešams, nodrošina:
  140.1.p. tehnoloģiskā procesa vadību;
  140.2.p. inženiertehnisko sistēmu, iekārtu un inženiertīklu vadību;
  140.3.p. citu ugunsaizsardzības sistēmu vadību."
 • "141.p. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām nodrošina nepārtrauktu signālķēžu un barošanas avotu automātisku kontroli."
 • "165.p. Atbildīgā persona nodrošina, ka:
  165.1.p. gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēmas šahtas un vārsti (lūkas) ir hermētiski noslēgti;
  165.2.p. dūmu vārsti (lūkas) ir aizvērti;
  165.3.p. pie vadības ierīces, kas paredzēta gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēmas tālvadības un manuālai iedarbināšanai, ir izvietoti paskaidrojoši uzraksti valsts valodā par gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēmas iedarbināšanu."
 • "167.p. Neautomātiskās dūmu izvades sistēmas pārbaudi veic ne retāk kā divas reizes gadā, vienu no pārbaudēm veicot laikposmā no 1. decembra līdz 1. martam."
 • "168.p. Atbildīgā persona nodrošina, ka automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma iedarbojas, iedarbojoties automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai vai automātiskajai ugunsdzēsības sistēmai."
 • "169.p. Vietā, kurā ierīkota automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma, nodrošina, ka skaļruņu un sirēnu skaņas intensitātes līmenis ir vismaz 65 dB (telpās, kur cilvēki tiek izmitināti naktī, – 75 dB) un ir par 10 dB augstāks nekā fona troksnis, un to iespējams dzirdēt jebkurā vietā, kur var atrasties cilvēks."
 • "170.p. Iedarbojoties automātiskajai ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmai, evakuācijas paziņojumu translē ne mazāk kā 30 minūtes."
 • "171.p. Evakuācijas paziņojumu translē visu evakuācijas laiku šādā secībā:
  171.1.p. uzmanību piesaistošs signāls (4–10 sekundes);
  171.2.p. īss klusuma brīdis (1–2 sekundes);
  171.3.p. evakuācijas ziņojums;
  171.4.p. klusuma brīdis (1–5 sekundes)."
 • "172.p. Atbildīgā persona nodrošina, ka skaļruņi ir bez skaņas regulatoriem un pastāvīgi pieslēgti elektrotīklam bez atvienošanas iespējas."
 • "173.p. Maksimālais skaņas intensitātes līmenis 1 m attālumā no skaļruņiem un sirēnām nedrīkst būt augstāks par 120 dB."
 • "174.p. Objektā, kurā var uzturēties ārzemnieki, ugunsgrēka izziņošanas tekstu translē valsts valodā, angļu valodā un krievu valodā. Atbildīgā persona var pieņemt lēmumu par izziņošanas teksta papildu translāciju citā svešvalodā."
 • "175.p. Atbildīgā persona nodrošina, ka ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmai ir šāda trauksmes signālu un paziņojumu lejupejoša prioritātes secība (prioritārā secībā):
  175.1.p. ugunsgrēka trauksmes mikrofons;
  175.2.p. iepriekš ierakstīts evakuācijas ziņojums;
  175.3.p. citas pārraides un paziņojumi."

Piedāvājumi

 • 1. Tehniska apkope saskaņā ar apstiprinātu tehnisko apkopes reglamentu, sistēmu papildināšana un remonts

  info
  Cena: 14.23 EUR
 • 2. Projektēšana, tāmēšana, audits, montāža un nodošana ekspluatācijā

  info
  Cena : pēc pieprasījuma

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Stacionārās video novērošanas sistēmas iekšējās apkurināmās, neapkurināmās telpās, kā arī ārējās teritorijās veic videonovērošanas darbības ar vai bez datu ierakstīšanu.

Sistēmu tehniskā apkope, montāža, projektēšana, remonts un papildināšana.

Izvēloties komplekso apkalpošanas modeli tiek piešķirtas papildus atlaides un maksājumi tiek sadalīti uz vēlamo laika periodu!

Piedāvājumi

 • 1. Tehniskā apkope, saskaņā ar apstiprinātu tehniskās apkopes reglamentu, sistēmu papildināšana un remonts

  info
  Cena: 14.23 EUR
 • 2. Projektēšana, tāmēšana, audits, montāža un nodošana ekspluatācijā

  info
  Cena : pēc pieprasījuma
 • 3. Zonu saraksta sastādīšana, instrukcijas par rīcību gadījumā, ja no ugunsaizsardzības iekārtas pienāk signāls par ugunsgrēka izcelšanos sastādīšana

  info
  Cena : pēc pieprasījuma
 • 4. Tehniskās apkopes reglamenta izstrādāšanu

  info
  Cena : līgumcena
 • 5. Uzskaites žurnālu pielikumus

  info
  Cena: 2.31 EUR

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.238 (Ugunsdrošības noteikumi) nosaka ka:

 • „8.p. Atbildīgā persona nodrošina objektu un teritoriju ar tādiem konstruktīvajiem elementiem, inženiertīkliem, elektroinstalāciju, ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām.”
 • "14.2.p. inženiertīklu, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu un ugunsdzēsības aprīkojuma uzturēšanu atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām."
 • "121.p. Izmaiņas ugunsaizsardzības sistēmā veic saskaņā ar ugunsaizsardzības sistēmu būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām."
 • "122.p. Ugunsaizsardzības sistēmu pirms ekspluatācijas uzsākšanas (vai to montāžas kārtas, arī pēc veiktajām izmaiņām) pieņem ar aktu atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām."
 • "123.p. Ugunsaizsardzības sistēmu pastāvīgi uztur darba kārtībā un ekspluatē atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām."
 • "124.p. Automātiskā ugunsaizsardzības sistēma ir nepārtraukti ieslēgta automātiskajā darba gaidīšanas režīmā."
 • "125.p. Objektā, kurā atrodas ugunsaizsardzības sistēma, pie uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – panelis) uzglabā:
  125.1.p. ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko projektu vai atbildīgās personas apstiprinātu minētā dokumenta kopiju;
  125.2.p. ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas aktu un tam pievienotos dokumentus vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas;
  125.3.p. ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu vai grafisku aizsargājamo zonu attēlojumu telpās;
  125.4.p. ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu (9. pielikums)."
 • "126.p. Ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes signālu vai signālu par sistēmas un sakaru kanāla bojājumu pārraida uz paneli, kuru pastāvīgi (diennakti) uzrauga šo noteikumu 127. punktā minētajā kārtībā instruēta persona."
 • "127.p. Atbildīgā persona nodrošina personai, kura uzrauga ugunsaizsardzības sistēmu, ugunsdrošības instruktāžu par:
  127.1.p. ugunsaizsardzības sistēmas darbspējas noteikšanas kārtību;
  127.2.p. ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatācijas nosacījumiem;
  127.3.p. aizsargājamo telpu nosaukumiem un atrašanās vietām. Šā apakšpunkta prasības neattiecas uz objekta personālu, kas neatrodas vienā objektā ar uzstādīto ugunsaizsardzības sistēmu;
  127.4.p. rīcību gadījumā, ja no ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī rīcību stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju izpildes."
 • "128.p. Personai, kura uzrauga ugunsaizsardzības sistēmu, ir pienākums zināt šo noteikumu 127. punktā minēto informāciju."
 • "129.p. Objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli."
 • "130.p. Ugunsaizsardzības sistēmai nodrošina tehnisko apkopi un remontu atbilstoši:
  130.1.p. ugunsaizsardzības sistēmu būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām;
  130.2.p. piemērojamo standartu prasībām;
  130.3.p. ugunsaizsardzības sistēmas elementu ražotāju prasībām;
  130.4.p. objekta ekspluatācijas īpatnībām."
 • "131.p. Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumus (tai skaitā iedarbošanās gadījumus tehniskās apkopes gaitā) un bojājumus reģistrē ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā (9. pielikums)."
 • "132.p. Ugunsaizsardzības sistēmas darbspēju atjauno pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās vai bojājuma konstatēšanas brīža."
 • "136.p. Ugunsaizsardzības sistēmu manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces izvieto pieejamās vietās, aizsargā pret nejaušu iedarbināšanu, nodrošina ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmē ar 4.7. zīmi (1. pielikums)."
 • "140.p. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas panelis signālu par ugunsgrēku atšķir no citiem trauksmes signāliem un, ja nepieciešams, nodrošina:
  140.1.p. tehnoloģiskā procesa vadību;
  140.2.p. inženiertehnisko sistēmu, iekārtu un inženiertīklu vadību;
  140.3.p. citu ugunsaizsardzības sistēmu vadību."
 • "141.p. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām nodrošina nepārtrauktu signālķēžu un barošanas avotu automātisku kontroli."
 • "165.p. Atbildīgā persona nodrošina, ka:
  165.1.p. gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēmas šahtas un vārsti (lūkas) ir hermētiski noslēgti;
  165.2.p. dūmu vārsti (lūkas) ir aizvērti;
  165.3.p. pie vadības ierīces, kas paredzēta gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēmas tālvadības un manuālai iedarbināšanai, ir izvietoti paskaidrojoši uzraksti valsts valodā par gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēmas iedarbināšanu."
 • "167.p. Neautomātiskās dūmu izvades sistēmas pārbaudi veic ne retāk kā divas reizes gadā, vienu no pārbaudēm veicot laikposmā no 1. decembra līdz 1. martam."
 • "168.p. Atbildīgā persona nodrošina, ka automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma iedarbojas, iedarbojoties automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai vai automātiskajai ugunsdzēsības sistēmai."
 • "169.p. Vietā, kurā ierīkota automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma, nodrošina, ka skaļruņu un sirēnu skaņas intensitātes līmenis ir vismaz 65 dB (telpās, kur cilvēki tiek izmitināti naktī, – 75 dB) un ir par 10 dB augstāks nekā fona troksnis, un to iespējams dzirdēt jebkurā vietā, kur var atrasties cilvēks."
 • "170.p. Iedarbojoties automātiskajai ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmai, evakuācijas paziņojumu translē ne mazāk kā 30 minūtes."
 • "171.p. Evakuācijas paziņojumu translē visu evakuācijas laiku šādā secībā:
  171.1.p. uzmanību piesaistošs signāls (4–10 sekundes);
  171.2.p. īss klusuma brīdis (1–2 sekundes);
  171.3.p. evakuācijas ziņojums;
  171.4.p. klusuma brīdis (1–5 sekundes)."
 • "172.p. Atbildīgā persona nodrošina, ka skaļruņi ir bez skaņas regulatoriem un pastāvīgi pieslēgti elektrotīklam bez atvienošanas iespējas."
 • "173.p. Maksimālais skaņas intensitātes līmenis 1 m attālumā no skaļruņiem un sirēnām nedrīkst būt augstāks par 120 dB."
 • "174.p. Objektā, kurā var uzturēties ārzemnieki, ugunsgrēka izziņošanas tekstu translē valsts valodā, angļu valodā un krievu valodā. Atbildīgā persona var pieņemt lēmumu par izziņošanas teksta papildu translāciju citā svešvalodā."
 • "175.p. Atbildīgā persona nodrošina, ka ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmai ir šāda trauksmes signālu un paziņojumu lejupejoša prioritātes secība (prioritārā secībā):
  175.1.p. ugunsgrēka trauksmes mikrofons;
  175.2.p. iepriekš ierakstīts evakuācijas ziņojums;
  175.3.p. citas pārraides un paziņojumi."

Piedāvājumi

 • 1. Tehniska apkope saskaņā ar apstiprinātu tehniskās apkopes reglamentu, sistēmu papildināšana un remonts

  info
  Cena : pēc pieprasījuma
 • 2. Projektēšana, tāmēšana, audits, montāža, nodošana ekspluatācijā

  info
  Cena : pēc pieprasījuma
 • 3. Zonu saraksta sastādīšana, instrukcijas par rīcību gadījumā, ja no ugunsaizsardzības iekārtas pienāk signāls par ugunsgrēka izcelšanos sastādīšana

  info
  Cena : pēc pieprasījuma

Piedāvājumi

 • 1. Evakuācijas apgaismojuma tehniskā pārbaude

  info
  Cena no: 6.00 EUR
 • 2. Projektēšana, tāmēšana, audits, montāža un nodošana ekspluatācijā

  info
  Cena : pēc pieprasījuma

Jūsu objektu nodrošināšana ar ugunsdzēsības iekārtām un videonovērošanas sistēmām

Ugunsdrošības iekārtas un videonovērošana ir neatņemama ēku un būvju komplekso ugunsdrošības sistēmu daļa, kuras kalpo kā galvenie un papildus signalizācijas līdzekļi ugunsgrēka rašanās gadījumā.

Mūsu uzņēmums piedāvā visu pasākumu kompleksu priekš tā, lai nodrošinātu jūsu objektus ar ugunsdzēsības iekārtām un videonovērošanas sistēmām. Mēs esam gatavi uzņemties ne tikai iekārtu piegādi, bet arī izpildīt visus nepieciešamos pasākumus priekš visa ugunsdrošības kompleksa realizācijas, tādus kā:

 • Projektēšana;
 • Tehniskie aprēķini un drošības audits;
 • Montāža un nodošana ekspluatācijā;
 • Tehniskā apkope.

Mūsu augsti kvalificētie speciālisti vienmēr palīdzēs jums piemeklēt optimālu ugunsdzēsības iekārtu sastāvu un tieši priekš jums vispiemērotāko videonovērošanas sistēmas variantu.

Rezultātā jūs saņemsiet

Mūsu piedāvātā produkcija un tās realizācijas pakalpojumi jūsu objektā iekļaus:

 • Ugunsdzēsības iekārtu komplektu, kā ugunsdrošības nodrošināšanas līdzeklis, kurā tiks iekļauta sakaru sistēma priekš, tā, lai nodrošinātu ugunsgrēka perēkļa atklāšanu;
 • Ugunsdzēsības signalizāciju, kā kopīgi darbojušies tehniskie līdzekļi, kuri tiek uzstādīti uzņēmumā un kuri apvieno dažāda veida inženiertīklu sakaru sistēmas;
 • Videonovērošana, kā papildus un efektīvs veids, kas nodrošina ugunsdrošību, un kurai piemīt plašas iespējas priekš nepārtrauktas kontroles nodrošināšanas apsargājamā objektā, ar iespēju pastāvīgi uzkrāt informāciju, ja notiek ārkārtas gadījumi;

Papildus

Mēs palīdzēsim un sniegsim savu līdzdalību zonu sarakstu un darba instrukciju sastādīšanā darbā ar galvenajām ugunsdrošības sistēmām, gadījumos kad pienāk ugunsgrēka trauksmes signāls:

 • No ugunsdrošības signalizācijas sistēmām;
 • Pa videonovērošanas kanāliem;
 • Nostrādājot ugunsdrošības signalizācijas devējam;
 • Nostrādājot dūmu novadīšanas sistēmai;
 • Ieslēdzoties avārijas apgaismojumam.

Cenas un papildus informācija

Ja Jums ir jautājumi vai Jūs vēlaties pasūtīt ugunsdzēsības sistēmu priekš ugunsdrošības apsardzes sistēmām un videonovērošanas, piezvaniet mums +371 27249249 vai uzrakstiet, un mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā!

Mūsu menedžeri ir gatavi Jums palīdzēt ar pareizo izvēli un pilnu tehnisko konsultāciju.