UgunsdroŔības aprīkojums

UgunsdzÄ“Å”amo aparātu apkope un uzpilde

Ugunsdzēsības aparātu ikgadējā apkope

UgunsdroŔības noteikumi un informācija

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 (UgunsdroŔības noteikumi) nosaka ka:

 • "14.2.p. inženiertÄ«klu, ugunsdroŔībai nozÄ«mÄ«go inženiertehnisko sistēmu un ugunsdzēsÄ«bas aprÄ«kojuma uzturÄ“Å”anu atbilstoÅ”i ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdroŔību regulējoÅ”o normatÄ«vo aktu prasÄ«bām."
 • "267.p. AtbildÄ«gā persona nodroÅ”ina ugunsdzēsÄ«bas aparāta tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko apkopi."
 • "268.p. AtbildÄ«gā persona nodroÅ”ina ugunsdzēsÄ«bas aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk kā reizi gadā, bet, ja ugunsdzēsÄ«bas aparāts atrodas:
 • 268.1.p. publiskā objektā, pasažieru sabiedriskajā transportlÄ«dzeklÄ«, pasažieru sabiedriskajā dzelzceļa vagonā vai pasažieru sabiedriskajā kuÄ£oÅ”anas lÄ«dzeklÄ« (izņemot ugunsdzēsÄ«bas aparātus, kas ievietoti speciāli aprÄ«kotā skapÄ«), ā€“ ne retāk kā reizi seÅ”os mēneÅ”os. Šā apakÅ”punkta izpratnē pasažieru sabiedriskais kuÄ£oÅ”anas lÄ«dzeklis ir inženiertehniska ierÄ«ce, kas konstruktÄ«vi paredzēta izmantoÅ”anai uz Å«dens pasažieru pārvadāŔanai;
 • 268.2.p. neapkurinātā objektā vai teritorijā, ā€“ ne retāk kā reizi seÅ”os mēneÅ”os."
 • "269.p. Par ugunsdzēsÄ«bas aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) izdara atzÄ«mi attiecÄ«gajā uzlÄ«mē uz ugunsdzēsÄ«bas aparāta (3. pielikums)."
 • "270.p. Ja ugunsdzēsÄ«bas aparāta tehniskā stāvokļa vizuālās apskates (novērtējuma) gaitā konstatēts ugunsdzēsÄ«bas aparāta bojājums, ugunsdzēsÄ«bas aparātam nodroÅ”ina tehnisko apkopi."
 • "271.p. Par ugunsdzēsÄ«bas aparāta bojājumu tiek uzskatÄ«ts:
 • 271.1.p. korozija vai mehānisks bojājums uz aparāta korpusa vai tā daļām;
 • 271.2.p. Ŕļūtenes, sprauslas, taures vai iedarbināŔanas mehānisma bojājums;
 • 271.3.p. neatbilstoÅ”s spiediena rādÄ«jums spiediena indikācijas ierÄ«cē vai ugunsdzēsÄ«gās vielas (svara) trÅ«kums ugunsdzēsÄ«bas aparātā;
 • 271.4.p. marķējuma vai lietoÅ”anas instrukcijas nesalasāmÄ«ba vai to trÅ«kums;
 • 271.5.p. ražotāja noteiktās pazÄ«mes, kas norāda uz ekspluatācijai nederÄ«gu ugunsdzēsÄ«bas aparātu."
 • "272.p. UgunsdzēsÄ«bas aparāta tehnisko apkopi, remontu un uzpildi veic atbilstoÅ”i ražotāja prasÄ«bām."
 • "273.p. Ja ugunsdzēsÄ«bas aparātam nav konstatēti bojājumi, ugunsdzēsÄ«bas aparāta tehnisko apkopi veic pēc ugunsdzēsÄ«bas aparāta ražotāja noteiktā garantijas termiņa beigām."
 • "274.p. Ja ražotājs nav noteicis ugunsdzēsÄ«bas aparāta tehniskās apkopes biežumu, ugunsdzēsÄ«bas aparāta tehnisko apkopi veic ne retāk kā reizi piecos gados."
 • "275.p. UgunsdzēsÄ«bas aparātu tehnisko apkopi veic ugunsdzēsÄ«bas aparātu tehniskās apkopes vietā."
 • "276.p. UgunsdzēsÄ«bas aparātu tehniskās apkopes vietu nodroÅ”ina ar atbilstoŔām iekārtām un ierÄ«cēm, lai varētu veikt ugunsdzēsÄ«bas aparātu tehnisko apkopi. UgunsdzēsÄ«bas aparātu tehniskās apkopes vietā ir pieejama ugunsdzēsÄ«bas aparātu ražotāju informācija (valsts valodā) par ugunsdzēsÄ«bas aparātu specifikāciju un tehniskās apkopes kārtÄ«bu."
 • "277.p. AtbildÄ«gā persona, ekspluatējot ugunsdzēsÄ«bas aparātus vidē vai apstākļos, kas ir Ä«paÅ”i kaitÄ«gi ugunsdzēsÄ«bas aparāta tehniskajam stāvoklim, izvērtē ugunsdzēsÄ«bas aparāta ekspluatācijas riskus, veic papildu tehniskā stāvokļa vizuālās apskates un izskata nepiecieÅ”amÄ«bu veikt biežākas tehniskās apkopes, nekā minēts Å”o noteikumu 274. punktā."
 • "278.p. UgunsdzēsÄ«bas aparāta tehniskās apkopes veicējs par veikto ugunsdzēsÄ«bas aparāta tehnisko apkopi izdara atzÄ«mi uz ugunsdzēsÄ«bas aparāta korpusa ar attiecÄ«gu uzlÄ«mi."
 • "279.p. UzlÄ«me par veikto ugunsdzēsÄ«bas aparāta tehnisko apkopi satur Å”o noteikumu 4. pielikumā minēto informāciju."
 • "280.p. UzlÄ«mei par veikto ugunsdzēsÄ«bas aparāta tehnisko apkopi jābÅ«t izgatavotai no materiāla, kuru:
 • 280.1.p. neietekmē saules vai vides iedarbÄ«ba;
 • 280.2.p. pēc uzlÄ«mÄ“Å”anas uz ugunsdzēsÄ«bas aparāta nav iespējams noņemt vai noplēst, nesabojājot uzlÄ«mi."
 • "281.p. Ja ugunsdzēsÄ«bas aparāta tehniskās apkopes gaitā tiek konstatēts, ka ugunsdzēsÄ«bas aparāts nav derÄ«gs ekspluatācijai, ugunsdzēsÄ«bas aparāta tehniskās apkopes veicējs par to informē ugunsdzēsÄ«bas aparāta Ä«paÅ”nieku."
 • "282.p. Uz ugunsdzēsÄ«bas aparāta korpusa jābÅ«t iestrādātam (iespiestam) individuālam vai partijas numuram un CE atbilstÄ«bas marķējumam. UgunsdzēsÄ«bas aparāta korpusa krāsai jābÅ«t sarkanai (piemēram, RAL-3000)."
 • "283.p. Uz ugunsdzēsÄ«bas aparāta korpusa ugunsdzēsÄ«bas aparāta ražotājs vai izplatÄ«tājs (ja to nav izdarÄ«jis ražotājs) piestiprina lietoÅ”anas instrukciju (turpmāk ā€“ informatÄ«vā uzlÄ«me) valsts valodā. InformatÄ«vās uzlÄ«mes krāsai ir jābÅ«t kontrastā ar ugunsdzēsÄ«bas aparāta korpusa krāsu."
 • "284.p. UgunsdzēsÄ«bas aparāta informatÄ«vo uzlÄ«mi izvieto tā, lai to varētu skaidri izlasÄ«t un to nenosegtu ugunsdzēsÄ«bas aparāta stiprinājums."
 • "285.p. UgunsdzēsÄ«bas aparāta informatÄ«vā uzlÄ«me satur Ŕādu informāciju:
 • 285.1.p. ugunsdzēsÄ«bas aparāta tips;
 • 285.2.p. ugunsdzēsÄ«bas aparāta tilpums;
 • 285.3.p. ugunsdzēsÄ«gās vielas nosaukums;
 • 285.4.p. ugunsdzēsÄ«gās vielas veids un tās nominālā pildÄ«juma svars vai tilpums, ugunsdzēsÄ«bas aparāta (tikai ogļskābās gāzes) svars bez ugunsdzēsÄ«gās vielas;
 • 285.5.p. ugunsdzēsÄ«bas aparāta dzēstspējas klase;
 • 285.6.p. lietoÅ”anas pamācÄ«ba, kurā jāietver viena vai vairākas pietiekami izskaidrotas piktogrammas;
 • 285.7.p. ekspluatācijas nosacÄ«jumi;
 • 285.8.p. jebkuri lietoÅ”anas ierobežojumi vai briesmas, it seviŔķi attiecÄ«bā uz toksiskumu un elektrotraumu risku;
 • 285.9.p. ugunsdzēsÄ«bas aparāta piemērotÄ«ba ieslēgtu elektroiekārtu (lÄ«dz 1000 voltiem) dzÄ“Å”anai un droŔības attālums;
 • 285.10.p. ugunsdzēsÄ«bas aparāta darbÄ«bas temperatÅ«ru robežas;
 • 285.11.p. atsauce uz piemērojamo standartu, atbilstoÅ”i kura prasÄ«bām testēts ugunsdzēsÄ«bas aparāts;
 • 285.12.p. ražotāja un piegādātāja nosaukums un adrese;
 • 285.13.p. ugunsdzēsÄ«bas aparāta izgatavoÅ”anas gads."

UgunsdzēsÄ«bas aparātu ikgadējās apkopes ietvaros ugunsdzēsÄ«bas aparātiem tiek veikta Ŕāda tehniskā pārbaude:

 • aprÄ«kojuma komplektācijas atbilstÄ«ba saskaņā ar izgatavotāja tehnisko pasi,
 • ārējā aprÄ«kojuma detaļu vizuālais novērtējums (korpusa krāsojuma kvalitāte un iespējamās korozijas pēdas,savienojumu stāvoklis),
 • ogļskābās gāzes aparātu svērÅ”ana,
 • izplÅ«des uzgaļu vai Ŕļūtenes pārbaude brÄ«vai caurplÅ«dei,
 • pastāvÄ«ga spiediena, ugunsdzēsÄ«bas aparātu darba spiediena pārbaude saskaņā ar izgatavotāja instrukciju,
 • ja apkopes ietvaros tiek konstatēta nepiecieÅ”amÄ«ba pēc cita apkopes modeļa vai remonta, tiek saskaņotas papildus izmaksas par katru konkrētu gadÄ«jumu.

Pakalpojums tiek sniegts un pilnībā atbilst piemērojamā standarta LVS 402:2014 "Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības" prasībām. Atbilstības sertifikāts Nr.6.14/16 no 28.09.2016.

Ugunsdzēsības aparātu divgadējā apkope

UgunsdroŔības noteikumi un informācija

Saskaņā ar LVS 332 (no 2003.g. jūnija), visiem ugunsdzēsības aparātiem KATRU GADU tiek veikta obligātās tehniskās apkopes.

Ugunsdzēsības aparātu tehniskās pārbaudes apjoms ik pēc diviem gadiem (izņemot ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātus):

 • pastāvÄ«gā spiediena ugunsdzēsÄ«bas aparātiem pārbauda darba spēju, izpÅ«Å”ot tos ciklonā un pēc tam izjaucot,
 • pulvera, Å«dens un putu ugunsdzēsÄ«bas aparātus ar dzenoŔās gāzes baloniņu izjauc, lai pārbaudÄ«tu dzenoŔās gāzes baloniņu (svars, krāsojums),
 • ugunsdzēsÄ«bas aparātos, kuros kā ugunsdzēsÄ«go vielu izmanto Å«deni ar piedevām vai Å«dens un putu koncentrāta maisÄ«jumu, ir jāveic ugunsdzēsÄ«gās vielas nomaiņa.

Izvēloties komplekso apkalpoÅ”anas modeli tiek pieŔķirtas papildus atlaides un maksājumi tiek sadalÄ«ti uz vēlamo laika periodu! 

Ugunsdzēsības aparātu hidrauliskā pārbaude

UgunsdroŔības noteikumi un informācija

Pulvera un Å«dens putu ugunsdzēsÄ«bas aparātu korpusu hidrauliskās pārbaudes tiek veiktas ik pēc 10 gadiem vai pēc izgatavotāja garantijas termiņa beigām.  Turpmākā hidrauliskā pārbaude jāveic ik pēc 5 gadiem. Ogļskābās gāzes ugunsdzēsÄ«bas aparātiem hidrauliskā pārbaude tiek veikta ik reizi 5 gados. (LVS 332:2003 ā€žUgunsdzēsÄ«bas aparātu uzturÄ“Å”ana ekspluatācijai gatavā stāvoklÄ«").

Izvēloties komplekso apkalpoÅ”anas modeli tiek pieŔķirtas papildus atlaides un maksājumi tiek sadalÄ«ti uz vēlamo laika periodu!

Piedāvājumi

Piedāvājumi

Darbu komplekss ugunsdzÄ“Å”amo aparātu apkopē

Galvenā normatÄ«vā prasÄ«ba priekÅ” visu veidu ugunsdzÄ“Å”amajiem aparātiem ir obligāta tehniskās apkopes pārieÅ”ana. PriekÅ” tā, lai tie atrastos pastāvÄ«gā darbspējā ir nepiecieÅ”ams savlaicÄ«gi izpildÄ«t stingri reglamentējoÅ”o darbu kompleksu, kurÅ” var garantēt to pilnu darba stāvokli.

AtkarÄ«bā no ugunsdzÄ“Å”amā aparāta veida un izmantojamā vielas tipa, kurÅ” tiek izmantots priekÅ” ugunsgrēka dzÄ“Å”anas, tiek noteikts to apskates un uzpildes periodiskums. Pēc ugunsdzÄ“Å”amo aparātu noteiktā izmantoÅ”anas termiņa beigām, tie tiek uzskatÄ«ti par ekspluatācijā nederÄ«giem.

Mēs izpildām visa veida darbu kompleksu, kurÅ” iekļauj:

 • Vizuālo apskati;
 • Ikgadēju vai divgadēju apkopi;
 • Uzpildi un hidraulisko pārbaudi;
 • Balonu remontu un nomaiņu;
 • NovērtÄ“Å”anu.

UgunsdzÄ“Å”amo aparātu novērtÄ“Å”ana

Periodiska apskate priekÅ” ugunsdzÄ“Å”amo aparātu novērtÄ“Å”anas ir saistÄ«ta ar to stāvokļa kontroles pasākumiem, bet tieÅ”i ar Ŕādām pārbaudēm:

 • Bojājumi uz balona korpusiem, brāķējumi, uzpÅ«Å”anās vai padziļinājumi uz tā virsmas vai dziļas korozijas pēdas uz tā metāla krāsas pārklājuma;
 • Metāla atslāņoÅ”anās uz metāla Å”uvēm;
 • Papildus ierīču pārbaudes, tādas kā manometri, droÅ”inātāji, ventiļi un citi elementi;
 • Gāzes balonu masas un to nākamo pārbaužu termiņi.

UgunsdzÄ“Å”amo aparātu uzpilde un remonts

Pilns ugunsdzÄ“Å”amo aparātu darbspējas atjaunoÅ”anas darbu komplekss sastāvēs no:

 • Šļūtenes, sprauslu un droÅ”inātāju pirmreizējās apskates un darbspējas pārbaudes;
 • Pilnas izjaukÅ”anas un balona tehniskā stāvokļa novērtējuma;
 • IzjaukÅ”anas, tÄ«rÄ«Å”anas un balona galvas detaļu eļļoÅ”anas;
 • UgunsdzÄ“Å”amās vielas un droÅ”inātāja ierÄ«ces nomaiņas;
 • SekojoÅ”as montāžas un hermētiskuma pārbaudes;
 • AtbilstoÅ”u plombu un uzrakstu uzstādÄ«Å”anas.

Cenas un papildus informācija

Ja Jums ir jautājumi vai JÅ«s vēlaties pasÅ«tÄ«t ugunsdzÄ“Å”amo aparātu uzpilde vai remontu, piezvaniet mums +371 27249249 vai uzrakstiet, un mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā!

Mūsu menedžeri ir gatavi Jums palīdzēt ar pareizo izvēli un pilnu tehnisko konsultāciju.