Ugunsdrošības aprīkojums

Ugunsdzēšamo aparātu apkope un uzpilde

Ugunsdzēsības aparātu ikgadējā apkope

 • 1. Ugunsdzēsības aparāta OA ikgadējā apkope

  info
  Cena: 4.91-14.73 EUR
 • 2. Ugunsdzēsības aparāta PA ikgadējā apkope

  info
  Cena: 2.12-36.81 EUR
 • 3. Ugunsdzēsības aparāta UPA ikgadējā apkope

  info
  Cena: 6.55-8.99 EUR

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 (Ugunsdrošības noteikumi) nosaka ka:

 • "14.2.p. inženiertīklu, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu un ugunsdzēsības aprīkojuma uzturēšanu atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām."
 • "267.p. Atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko apkopi."
 • "268.p. Atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk kā reizi gadā, bet, ja ugunsdzēsības aparāts atrodas:
 • 268.1.p. publiskā objektā, pasažieru sabiedriskajā transportlīdzeklī, pasažieru sabiedriskajā dzelzceļa vagonā vai pasažieru sabiedriskajā kuģošanas līdzeklī (izņemot ugunsdzēsības aparātus, kas ievietoti speciāli aprīkotā skapī), – ne retāk kā reizi sešos mēnešos. Šā apakšpunkta izpratnē pasažieru sabiedriskais kuģošanas līdzeklis ir inženiertehniska ierīce, kas konstruktīvi paredzēta izmantošanai uz ūdens pasažieru pārvadāšanai;
 • 268.2.p. neapkurinātā objektā vai teritorijā, – ne retāk kā reizi sešos mēnešos."
 • "269.p. Par ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) izdara atzīmi attiecīgajā uzlīmē uz ugunsdzēsības aparāta (3. pielikums)."
 • "270.p. Ja ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālās apskates (novērtējuma) gaitā konstatēts ugunsdzēsības aparāta bojājums, ugunsdzēsības aparātam nodrošina tehnisko apkopi."
 • "271.p. Par ugunsdzēsības aparāta bojājumu tiek uzskatīts:
 • 271.1.p. korozija vai mehānisks bojājums uz aparāta korpusa vai tā daļām;
 • 271.2.p. šļūtenes, sprauslas, taures vai iedarbināšanas mehānisma bojājums;
 • 271.3.p. neatbilstošs spiediena rādījums spiediena indikācijas ierīcē vai ugunsdzēsīgās vielas (svara) trūkums ugunsdzēsības aparātā;
 • 271.4.p. marķējuma vai lietošanas instrukcijas nesalasāmība vai to trūkums;
 • 271.5.p. ražotāja noteiktās pazīmes, kas norāda uz ekspluatācijai nederīgu ugunsdzēsības aparātu."
 • "272.p. Ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi, remontu un uzpildi veic atbilstoši ražotāja prasībām."
 • "273.p. Ja ugunsdzēsības aparātam nav konstatēti bojājumi, ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi veic pēc ugunsdzēsības aparāta ražotāja noteiktā garantijas termiņa beigām."
 • "274.p. Ja ražotājs nav noteicis ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes biežumu, ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi veic ne retāk kā reizi piecos gados."
 • "275.p. Ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi veic ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes vietā."
 • "276.p. Ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes vietu nodrošina ar atbilstošām iekārtām un ierīcēm, lai varētu veikt ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi. Ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes vietā ir pieejama ugunsdzēsības aparātu ražotāju informācija (valsts valodā) par ugunsdzēsības aparātu specifikāciju un tehniskās apkopes kārtību."
 • "277.p. Atbildīgā persona, ekspluatējot ugunsdzēsības aparātus vidē vai apstākļos, kas ir īpaši kaitīgi ugunsdzēsības aparāta tehniskajam stāvoklim, izvērtē ugunsdzēsības aparāta ekspluatācijas riskus, veic papildu tehniskā stāvokļa vizuālās apskates un izskata nepieciešamību veikt biežākas tehniskās apkopes, nekā minēts šo noteikumu 274. punktā."
 • "278.p. Ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes veicējs par veikto ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi izdara atzīmi uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ar attiecīgu uzlīmi."
 • "279.p. Uzlīme par veikto ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi satur šo noteikumu 4. pielikumā minēto informāciju."
 • "280.p. Uzlīmei par veikto ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi jābūt izgatavotai no materiāla, kuru:
 • 280.1.p. neietekmē saules vai vides iedarbība;
 • 280.2.p. pēc uzlīmēšanas uz ugunsdzēsības aparāta nav iespējams noņemt vai noplēst, nesabojājot uzlīmi."
 • "281.p. Ja ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes gaitā tiek konstatēts, ka ugunsdzēsības aparāts nav derīgs ekspluatācijai, ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes veicējs par to informē ugunsdzēsības aparāta īpašnieku."
 • "282.p. Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa jābūt iestrādātam (iespiestam) individuālam vai partijas numuram un CE atbilstības marķējumam. Ugunsdzēsības aparāta korpusa krāsai jābūt sarkanai (piemēram, RAL-3000)."
 • "283.p. Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ugunsdzēsības aparāta ražotājs vai izplatītājs (ja to nav izdarījis ražotājs) piestiprina lietošanas instrukciju (turpmāk – informatīvā uzlīme) valsts valodā. Informatīvās uzlīmes krāsai ir jābūt kontrastā ar ugunsdzēsības aparāta korpusa krāsu."
 • "284.p. Ugunsdzēsības aparāta informatīvo uzlīmi izvieto tā, lai to varētu skaidri izlasīt un to nenosegtu ugunsdzēsības aparāta stiprinājums."
 • "285.p. Ugunsdzēsības aparāta informatīvā uzlīme satur šādu informāciju:
 • 285.1.p. ugunsdzēsības aparāta tips;
 • 285.2.p. ugunsdzēsības aparāta tilpums;
 • 285.3.p. ugunsdzēsīgās vielas nosaukums;
 • 285.4.p. ugunsdzēsīgās vielas veids un tās nominālā pildījuma svars vai tilpums, ugunsdzēsības aparāta (tikai ogļskābās gāzes) svars bez ugunsdzēsīgās vielas;
 • 285.5.p. ugunsdzēsības aparāta dzēstspējas klase;
 • 285.6.p. lietošanas pamācība, kurā jāietver viena vai vairākas pietiekami izskaidrotas piktogrammas;
 • 285.7.p. ekspluatācijas nosacījumi;
 • 285.8.p. jebkuri lietošanas ierobežojumi vai briesmas, it sevišķi attiecībā uz toksiskumu un elektrotraumu risku;
 • 285.9.p. ugunsdzēsības aparāta piemērotība ieslēgtu elektroiekārtu (līdz 1000 voltiem) dzēšanai un drošības attālums;
 • 285.10.p. ugunsdzēsības aparāta darbības temperatūru robežas;
 • 285.11.p. atsauce uz piemērojamo standartu, atbilstoši kura prasībām testēts ugunsdzēsības aparāts;
 • 285.12.p. ražotāja un piegādātāja nosaukums un adrese;
 • 285.13.p. ugunsdzēsības aparāta izgatavošanas gads."

Ugunsdzēsības aparātu ikgadējās apkopes ietvaros ugunsdzēsības aparātiem tiek veikta šāda tehniskā pārbaude:

 • aprīkojuma komplektācijas atbilstība saskaņā ar izgatavotāja tehnisko pasi,
 • ārējā aprīkojuma detaļu vizuālais novērtējums (korpusa krāsojuma kvalitāte un iespējamās korozijas pēdas,savienojumu stāvoklis),
 • ogļskābās gāzes aparātu svēršana,
 • izplūdes uzgaļu vai šļūtenes pārbaude brīvai caurplūdei,
 • pastāvīga spiediena, ugunsdzēsības aparātu darba spiediena pārbaude saskaņā ar izgatavotāja instrukciju,
 • ja apkopes ietvaros tiek konstatēta nepieciešamība pēc cita apkopes modeļa vai remonta, tiek saskaņotas papildus izmaksas par katru konkrētu gadījumu.

Pakalpojums tiek sniegts un pilnībā atbilst piemērojamā standarta LVS 402:2014 "Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības" prasībām. Atbilstības sertifikāts Nr.6.14/16 no 28.09.2016.

Ugunsdzēsības aparātu divgadējā apkope

 • 1. Ugunsdzēsības aparāta PA divgadējā apkope

  info
  Cena: 3.27-49.07 EUR
 • 2. Ugunsdzēsības aparāta UPA divgadējā apkope

  info
  Cena: 10.64-14.73 EUR

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Saskaņā ar LVS 332 (no 2003.g. jūnija), visiem ugunsdzēsības aparātiem KATRU GADU tiek veikta obligātās tehniskās apkopes.

Ugunsdzēsības aparātu tehniskās pārbaudes apjoms ik pēc diviem gadiem (izņemot ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātus):

 • pastāvīgā spiediena ugunsdzēsības aparātiem pārbauda darba spēju, izpūšot tos ciklonā un pēc tam izjaucot,
 • pulvera, ūdens un putu ugunsdzēsības aparātus ar dzenošās gāzes baloniņu izjauc, lai pārbaudītu dzenošās gāzes baloniņu (svars, krāsojums),
 • ugunsdzēsības aparātos, kuros kā ugunsdzēsīgo vielu izmanto ūdeni ar piedevām vai ūdens un putu koncentrāta maisījumu, ir jāveic ugunsdzēsīgās vielas nomaiņa.

Izvēloties komplekso apkalpošanas modeli tiek piešķirtas papildus atlaides un maksājumi tiek sadalīti uz vēlamo laika periodu! 

Ugunsdzēsības aparātu hidrauliskā pārbaude

 • 1. Ugunsdzēsības aparāta OA hidrauliskā pārbaude

  info
  Cena: 6.55-27.81 EUR
 • 2. Ugunsdzēsības aparāta PA hidrauliskā pārbaude

  info
  Cena: 3.27-35.17 EUR
 • 3. Ugunsdzēsības aparāta UPA hidrauliskā pārbaude

  info
  Cena: 4.91-6.55 EUR

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Pulvera un ūdens putu ugunsdzēsības aparātu korpusu hidrauliskās pārbaudes tiek veiktas ik pēc 10 gadiem vai pēc izgatavotāja garantijas termiņa beigām.  Turpmākā hidrauliskā pārbaude jāveic ik pēc 5 gadiem. Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātiem hidrauliskā pārbaude tiek veikta ik reizi 5 gados. (LVS 332:2003 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī").

Izvēloties komplekso apkalpošanas modeli tiek piešķirtas papildus atlaides un maksājumi tiek sadalīti uz vēlamo laika periodu!

Piedāvājumi

Piedāvājumi

Darbu komplekss ugunsdzēšamo aparātu apkopē

Galvenā normatīvā prasība priekš visu veidu ugunsdzēšamajiem aparātiem ir obligāta tehniskās apkopes pāriešana. Priekš tā, lai tie atrastos pastāvīgā darbspējā ir nepieciešams savlaicīgi izpildīt stingri reglamentējošo darbu kompleksu, kurš var garantēt to pilnu darba stāvokli.

Atkarībā no ugunsdzēšamā aparāta veida un izmantojamā vielas tipa, kurš tiek izmantots priekš ugunsgrēka dzēšanas, tiek noteikts to apskates un uzpildes periodiskums. Pēc ugunsdzēšamo aparātu noteiktā izmantošanas termiņa beigām, tie tiek uzskatīti par ekspluatācijā nederīgiem.

Mēs izpildām visa veida darbu kompleksu, kurš iekļauj:

 • Vizuālo apskati;
 • Ikgadēju vai divgadēju apkopi;
 • Uzpildi un hidraulisko pārbaudi;
 • Balonu remontu un nomaiņu;
 • Novērtēšanu.

Ugunsdzēšamo aparātu novērtēšana

Periodiska apskate priekš ugunsdzēšamo aparātu novērtēšanas ir saistīta ar to stāvokļa kontroles pasākumiem, bet tieši ar šādām pārbaudēm:

 • Bojājumi uz balona korpusiem, brāķējumi, uzpūšanās vai padziļinājumi uz tā virsmas vai dziļas korozijas pēdas uz tā metāla krāsas pārklājuma;
 • Metāla atslāņošanās uz metāla šuvēm;
 • Papildus ierīču pārbaudes, tādas kā manometri, drošinātāji, ventiļi un citi elementi;
 • Gāzes balonu masas un to nākamo pārbaužu termiņi.

Ugunsdzēšamo aparātu uzpilde un remonts

Pilns ugunsdzēšamo aparātu darbspējas atjaunošanas darbu komplekss sastāvēs no:

 • Šļūtenes, sprauslu un drošinātāju pirmreizējās apskates un darbspējas pārbaudes;
 • Pilnas izjaukšanas un balona tehniskā stāvokļa novērtējuma;
 • Izjaukšanas, tīrīšanas un balona galvas detaļu eļļošanas;
 • Ugunsdzēšamās vielas un drošinātāja ierīces nomaiņas;
 • Sekojošas montāžas un hermētiskuma pārbaudes;
 • Atbilstošu plombu un uzrakstu uzstādīšanas.

Cenas un papildus informācija

Ja Jums ir jautājumi vai Jūs vēlaties pasūtīt ugunsdzēšamo aparātu uzpilde vai remontu, piezvaniet mums +371 27249249 vai uzrakstiet, un mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā!

Mūsu menedžeri ir gatavi Jums palīdzēt ar pareizo izvēli un pilnu tehnisko konsultāciju.