Ugunsdrošības aprīkojums

Zemējuma un Zibens aizsardzības ierīces

Piedāvājumi

 • 1. Zibens novadīšanas sistēmu kontūru zemējuma pārbaudi

  Cena: 35.57 EUR
 • 2. Zibens novadīšanas sistēmu projektēšana, remonts, montāža ar nodošanu ekspluatācijā

  Cena : pēc pieprasījuma
 • 3. Zemējuma pārbaude ar protokola sastādīšanu

  Cena : pēc pieprasījuma
 • 4. Elektroinstalācijas kontaktu pārbaude ar termokameru

  Cena : pēc pieprasījuma

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.238 (Ugunsdrošības noteikumi) nosaka ka:

 • „14.2.p. inženiertīklu, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu un ugunsdzēsības aprīkojuma uzturēšanu atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošo normatīvo aktu prasībām.”
 • „54.p. Elektroinstalācija (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīce) atbilst tehniskā projekta risinājumam, to uztur darba kārtībā un ekspluatē atbilstoši elektroinstalācijas ierīkošanu regulējošo normatīvo aktu un ražotāja noteiktajām ugunsdrošības prasībām.”
 • "55.p. Elektroiekārtu un elektroierīci uztur darba kārtībā un ekspluatē atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām (turpmāk – ražotāja prasības)."
 • "56.p. Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir:
  56.1.p. sprādzienbīstama vide, – reizi divos gados;
  56.2.p. ķīmiski agresīva vide, – reizi gadā."
 • "57.p. Par elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu (6. pielikums)."
 • "58.p. Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitāti (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbauda ar termokameru. Pārbaudi veic kopā ar šo noteikumu 56. punktā minētajām pārbaudēm. Par pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu (7. pielikums)."
 • "59.p. Elektroiekārtu un elektroierīci attīra no putekļiem un nosēdumiem."
 • "60.p. Elektroinstalāciju, kas netiek ekspluatēta (nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam), demontē būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šā punkta prasības neattiecas uz elektroinstalāciju tehnoloģiskajā iekārtā."
 • "61.p. Objektā un teritorijā, kurā pastāv vai var veidoties sprādzienbīstama vide, elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce, ievērojot sprādzienbīstamas vides zonējumu, ir sprādziendrošā izpildījumā."
 • "62.p. Aizliegts:
  62.1.p. izmantot bojātu un paštaisītu elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci;
  62.2.p. ekspluatēt elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci, kura nav nodrošināta ar aizsargierīci (piemēram, drošinātāju, aizsargslēdzi);
  62.3.p. lietot nekalibrētu vai paštaisītu elektroinstalācijas, elektroiekārtas vai elektroierīces aizsargierīci (piemēram, drošinātāju, aizsargslēdzi);
  62.4.p. ekspluatēt vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, kā arī savienot tos tā, ka rodas neatbilstoša pārejas pretestība;
  62.5.p. sprādzienbīstamā vidē lietot elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci, kura nav atbilstoši aizsargāta (sprādziendrošā izpildījumā) un kurai nav 1.7. marķējuma (1. pielikums);
  62.6.p. novietot degtspējīgas vielas un priekšmetus tuvāk par 0,5 m no gaismas ķermeņiem, izņemot gadījumu, ja to pieļauj ražotājs;
  62.7.p. elektrosadales telpā vai elektrosadales skapī uzglabāt degtspējīgas vielas vai priekšmetus;
  62.8.p. izmantot pagarinātājus vai pagaidu elektroinstalāciju, kas pilnīgi vai daļēji ir saritināti uz spoles vai cilpās, ja to nav paredzējis ražotājs."

Sistēmu tehniskā apkope, montāža, projektēšana, remonts, un papildināšana.

Galvenie uzdevumi zibensaizsardzības un zemējuma sistēmu ierīkošanā

Zemējums un zibensaizsardzības iekārtas ir nepieciešamie noteikumi priekš normālas ēku un būvju funkcionēšanas bīstamu laikapstākļu gadījumos.

Mūsu piedāvātais pilnais darbu komplekss ierīkojot zibensaizsardzības un zemējuma sistēmas, iekļauj sevī sekojošus galvenos un papildus pasākumus:

 • Pilnu projektu vadību;
 • Montāžas darbus ar nodošanu ekspluatācija zem atslēgas.
 • Tehnisko apkopi un remontu;
 • Zibensaizsardzības un zemējuma sistēmu kontūru pārbaudi;
 • Kontaktu pārbaudi ar termokameras palīdzību, izmantojot elektroinstalācijas metodi.

Projektu vadība

Lai sastādītu pilnu projekta dokumentāciju par ēku un būvju zibensaizsardzību, ir nepieciešams:

 • Veikt objekta komplekso apsekošanu;
 • Saskaņa ar sākotnējiem datiem un tehniskajiem noteikumiem, sastādīt uzdevumus priekš projektētājiem;
 • Izstrādāt galvenos rasējumus ar zibensaizsardzības sistēmu elementu uzstādīšanas vietām uz ēku un būvju plāniem;
 • Veikt nepieciešamos tehniskos aprēķinus, lai noteiktu zibens uztvērēju skaitu un to galvenos izmērus;
 • Izstrādāt tehnoloģiskos rasējumus par katru zibensaizsardzības sistēmas mezglu.

Pēc projekta dokumentācijas sastādīšanas beigām tiek veikta projekta saskaņošana ar pakalpojuma pasūtītāju un ar ieinteresētajām valsts organizācijām.

Zibensaizsardzības sistēmu montāža

Montāžas darbi sastāvēs no vairākiem etapiem:

 • No sākuma, saskaņā ar projekta dokumentāciju tiek veikta visu zibensnovedēju un zemējumu uzstādīšana;
 • Tālāk, zibensnovedēji un zemējumi tiek savienoti ar elektronovedējiem un kopņvadiem;
 • Priekš tā, lai nodrošinātu elektrisko impulsu novadīšanu tiek uzstādīti obligātie UZIP elementi.

Pabeidzot visus montāžas darbus, kuri ir saistīti ar zibensaizsardzības sistēmu, tiek īstenoti sagatavošanas darbi ar atbilstošu aktu sastādīšanu par iekārtu nodošanu ekspluatācijā.

Esošās zibensaizsardzības un zemējuma pārbaude

Zemējums un zibensaizsardzības iekārtas pieprasa veikt periodiskas pārbaudes ne retāk kā 1 reizi gadā. Tas ir saistīts ar šo iekārtu svarīgu lomu ugunsdrošības sistēmu nodrošināšanā, kā arī ar pastāvīgu apkārtējās vides faktoru iedarbību.

Cenas un papildus informācija

Ja Jums ir jautājumi vai Jūs vēlaties pasūtīt zibensaizsardzības sistēmu montāžu vai pārbaude, piezvaniet mums +371 27249249 vai uzrakstiet, un mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā!

Mūsu menedžeri ir gatavi Jums palīdzēt ar pareizo izvēli un pilnu tehnisko konsultāciju.