Ugunsdrošības dokumentācija

Ugunsdrošības instrukcijas izstrāde

Piedāvājumi

 • 1. Ugunsdrošības instrukciju izstrādāšana un pārskatīšana

  Cena : pēc pieprasījuma
 • 2. Būvobjekta un Publisku pasākumu ugunsdrošības instrukciju izstrādāšana

  info
  Cena : pēc pieprasījuma
 • 3. Instrukciju par ugunsdrošībai nozīmīgo sistēmu iedarbināšanu un pārbaudes kārtību izstrādāšana

  info
  Cena : pēc pieprasījuma
 • 4. Ugunsdrošības instrukcijas par rīcību gadījumā, ja no ugunsdzēsības aizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos

  info
  Cena : pēc pieprasījuma

Ugunsdrošības noteikumi un informācija

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.238 (Ugunsdrošības noteikumi) nosaka ka:

 • „176.p. Atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instrukcijas izstrādi saimnieciskās darbības objektam vai publiskam objektam (izņemot neapbūvētu teritoriju un teritoriju, kurā nenotiek būvniecība). Ugunsdrošības instrukcija ir saimnieciskās darbības objekta un publiska objekta lietošanas mērķim atbilstošs ugunsdrošības prasību kopums.”
 • „177.p. Daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instrukcijas izstrādi koplietošanas telpām un teritorijai. Ugunsdrošības instrukcijā iekļauj šo noteikumu 180.1.5., 180.2., 180.4. un 180.7. apakšpunktā minēto informāciju.”
 • "178.p. Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā:
  178.1.p. saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām);
  178.2.p. saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām)."
 • "179.p. Šo noteikumu 178.1. apakšpunktā minēto mācību programmu ir tiesīgas īstenot izglītības iestādes, kas īsteno šo noteikumu 178.2. apakšpunktā minēto mācību programmu."
 • "181.p. Ugunsdrošības instrukcijā iekļauj patiesu un ar ugunsdrošību saistītu informāciju par objektu, lietojot šajos noteikumos minēto terminoloģiju. Ugunsdrošības instrukcija var sastāvēt no atsevišķām instrukcijām, kurās norādīta šo noteikumu 180. punktā minētā informācija."
 • "182.p. Ugunsdrošības instrukciju izstrādā valsts valodā un, ja nepieciešams, tulko visām objektā nodarbinātajām, organizatoriski iesaistītajām personām, kā arī personām, kuras veic darbu objektā uz līguma pamata vai ir citu komersantu darbinieki, kas nodarbināti objektā, atrodas praksē vai apmācībā (turpmāk – nodarbinātais), vai lietotājiem saprotamā valodā."
 • "183.p. Ugunsdrošības instrukcijā izdara grozījumus, ja:
  183.1.p. veiktas izmaiņas saimnieciskajā darbībā, kas ietekmē ugunsdrošību objektā;
  183.2.p. mainītas vai modernizētas iekārtas, kas ietekmē objekta ugunsdrošību;
  183.3.p. notikušas izmaiņas tehnoloģiskajā procesā, izejvielu vai izejmateriālu sortimentā;
  183.4.p. veiktas izmaiņas objekta plānojumā un ugunsdrošības risinājumos;
  183.5.p. veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka nepieciešamību veikt izmaiņas ugunsdrošības instrukcijā iekļaujamā informācijā."
 • "184.p. Saimnieciskās darbības objekta vai publiska objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem."
 • "185.p. Ugunsdrošības instruktāžu veic par ugunsdrošības instrukcijā norādīto informāciju, kas tieši attiecas uz nodarbināto. Šajos noteikumos minētajos gadījumos, ja nodarbinātajam nepieciešams ievērot īpašas ugunsdrošības prasības, nodarbinātajam veic atsevišķu ugunsdrošības instruktāžu."
 • "186.p. Daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona ar ugunsdrošības instrukciju iepazīstina kopīpašniekus, īrniekus un nomniekus."
 • "187.p. Saimnieciskās darbības objekta vai publiska objekta atbildīgā persona nodrošina veiktās ugunsdrošības instruktāžas reģistrēšanu Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā (10. pielikums)."
 • "188.p. Nodarbinātā pienākums ir apgūt un zināt ugunsdrošības instrukciju, un ugunsgrēka gadījumā izpildīt šo noteikumu 7.1.1. un 7.1.2. apakšpunktā, kā arī ugunsdrošības instrukcijā noteiktās prasības."
 • "189.p. Kārtību, kādā ar ugunsdrošības prasībām iepazīstināma persona, kas nav nodarbinātais, nosaka atbildīgā persona."

Ugunsdrošības instrukciju nozīme

Jebkura vadītāja svarīgākais uzdevums ir pasākumi ugunsdrošības nodrošināšanai viņam uzticētajā objektā.

Galvenie juridiskie dokumenti ir ugunsdrošības rīkojumi un instrukcijas. Rīkojums nosaka tikai galvenās ugunsdrošības prasības, savukārt instrukcijas atspoguļo visus ugunsdrošības organizācijas aspektus atsevišķās teritorijās, būvēs un telpās, kā arī momentus, kas ir saistīti ar sprādzienbīstamiem un ugunsbīstamiem faktoriem.

Mums ir liela praktiskā pieredze dažāda veida instrukciju un cita veida dokumentācijas izstrādāšanā, kas reglamentē ugunsdrošības jomu, kas ļauj mums visīsākajos termiņos nodrošināt jebkuru pasūtītāju ar visu nepieciešamo normatīvo bāzi.

Kompānija Latakva Fire Service ir gatava izstrādās visas nepieciešamās ugunsdrošības instrukcijas

Piedāvājam visu nepieciešamās dokumentācijas apjomu saskaņā ar esošajiem normatīvajiem un likumdošanas aktiem, sākot ar kopējo uzņēmuma rīkojumu par ugunsdrošību atbildīgo personu noteikšanai un beidzot ar tiešu ugunsdrošības instrukciju izstrādāšanu. Kā piemēru piedāvājam nelielu galveno instrukciju veidu sarakstu:

 • Kopējā instrukcija. Tai ir jāsatur galveno prasību uzskaitījums, jāievēro ražošanas darbības specifika un galvenie ekspluatācijas apstākļi.
 • Katras struktūrvienības instrukcija. Tajā ir jāiekļauj galvenie ugunsdrošības pasākumi tieši katrai atsevišķai struktūrvienībai, ievērojot visus ražošanas faktorus.
 • Instrukcija par tehnoloģiskā aprīkojuma darbības režīmiem.
 • Iekšējā un ārējā ugunsdrošības ūdensvada ekspluatācijas instrukcija.
 • Stacionāro ugunsdzēsības sistēmu ekspluatācijas instrukcija.
 • Un citi.

Pēc pasūtītāja vēlēšanās mūsu speciālisti spēj izstrādāt jebkuru citu ugunsdrošības un ugunsdrošības pasākumu dokumentāciju.

Jāatceras, ka galvenās ugunsdrošības instrukcijas ir jāpārskata reizi trijos gados.

Cenas un papildus informācija

Ja Jums ir jautājumi vai Jūs vēlaties pasūtīt ugunsdrošības instrukcijas, piezvaniet mums +371 27249249 vai uzrakstiet, un mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā!

Mūsu menedžeri ir gatavi Jums palīdzēt ar pareizo izvēli un pilnu tehnisko konsultāciju.